Privacy Statement Relax Your Mind Brabant

 

Relax Your Mind Brabant, gevestigd aan Haverekker 7, 5541 DV Reusel, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

 

Contactgegevens:

Relax Your Mind Brabant

Haverekker 7

5541 DV Reusel

 

T: 0621900652

E: info@relaxyourmindbrabant.nl

I: www.relaxyourmindbrabant.nl

 

Waarom wij persoonsgegevens verwerken

Relax Your Mind Brabant verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten, een product aanschaft in de webshop en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

 

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Bankrekeningnummer
 • Geboortedatum

 

Onze website en/of diensten hebben niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@relaxyourmindbrabant.nl of 0621900652. Wij zullen deze informatie dan verwijderen.

 

Waarom verwerken wij uw persoonsgegevens?

Relax Your Mind Brabant verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 • Het uitbrengen van aanbieding
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Het afhandelen van uw eventuele betaling/verzending van een factuur
 • Relax your mind Brabant verwerkt tevens persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

 

Hoe lang bewaren wij uw persoonsgegevens?

Relax Your Mind Brabant bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de termijn van de bewaarplicht voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens: persoonsgegevens.

 

Delen van uw persoonsgegevens met derden

Relax Your Mind Brabant verstrekt uw gegevens uitsluitend aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Relax Your Mind Brabant blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Relax Your Mind Brabant en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

 

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@relaxyourmindbrabant.nl.

 

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) onzichtbaar. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

 

Relax Your Mind Brabant wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Relax Your Mind Brabant neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via: info@relaxyourmindbrabant.nl.

 

Verder

 • Delen wij de gegevens niet buiten de EU;
 • Maken wij geen gebruik van geautomatiseerde besluitvorming;
 • En verkrijgen wij uw persoonsgegevens enkel via u en niet via andere organisaties.

 

Voor verdere vragen of opmerkingen omtrent ons privacy statement, kunt u altijd contact met ons opnemen.